cf815097596186d9281794b722655fc2_XL.jpg
N1 Hrvatska

Još jedna sudska pobjeda protiv banke: “Imate ih pravo tužiti, duguju milijarde”

Tužitelj obrtnik dobio je već drugu presudu protiv Addiko banke zbog nezakonitih promjena kamatne stope, i to po istom poslovnom kreditu od 350.000 eura koji je ugovoren 2007. Zasad je to nepravomoćna presuda, ali budući da je po pravomoćnosti prve presude obrtniku već isplaćen novac, nema sumnje da će i drugom presudom ponovo dobiti povrat svih preplaćenih iznosa kamata uz obračun zateznih kamata do dana isplate obeštećenja, priopćili su iz Udruge Franak.

Obrtnik je prvom presudom već dobio zajedno sa zateznim kamatama oko 120.000 eura, dok će na temelju pravomoćnosti druge presude dobiti još oko 30.000 eura od Addiko banke zajedno sa zateznim kamatama.

Obrtnik je ugovorio i dobio 2007. u Addiko banci poslovni kredit u iznosu 350.000 eura, i pritom je ugovoreno:

– člankom 3. ugovora o kreditu da će se kamatna stopa mijenjati po formuli KS = fiksna marža 3 + 3M EURIBOR

– člankom 6. ugovora o kreditu da banka unatoč ugovorenim parametrima može mijenjati kamatnu stopu sukladno Odluci banke ili sukladno drugom pravnom aktu banke.

U vrijeme kada je vrijednost EURIBORA drastično pala, nakon dvije godine pravilnog naplaćivanja ugovorene kamate, od 2009. godine Addiko je odlučio da više neće primjenjivati ugovorenu formulu „marža 3 + 3M EURIBOR“, pa je umjesto te formule kamatnu stopu naštimavao tako da ona ostane otprilike na razinama s početka ugovornog odnosa. Naime, zbog pada vrijednosti EURIBORA od oko 2 do 4 postotna boda tijekom otplate kredita, i cijela kamatna stopa u odnosnom kreditu morala se smanjiti za 2 do 4 postotna boda, ali to se nije dogodilo zbog jednostrane odluke banke da zadrži visinu kamatne stope na razinama iz 2007. godine.

Ukratko, tijekom cijele otplate kredita obrtnik je počevši od srpnja 2009. pa sve do danas plaćao, pa i dalje plaća, kamatnu stopu koja je za 2 do 4 postotna boda veća od ugovorene kamatne stope, a to znači da cijelo to vrijeme plaća kamatu koja je veća između 50% i 100% od ugovorene kamate.

Srećom, taj obrtnik pratio je što radi Udruga Franak, pa je imao saznanja o tomu da mu je banka neosnovano oduzela ogroman novac, zbog čega je taj obrtnik banku tužio, i prvom tužbom po kojoj je presuda postala pravomoćnom 28. travnja 2021. na temelju odluke Visokog trgovačkog suda Pž-6691/2019 već je dobio od Addiko banke zajedno sa zateznim kamatama oko 120.000 eura.

Unatoč pravomoćnoj presudi Addiko nije prestao s nezakonitom praksom, nego je nastavio naplaćivati kamatu veću za 100% od ugovorene kamate. Zbog toga je obrtnik ponovo tužio banku, i novom presudom koja nije zasad pravomoćna, ali nema sumnje uslijed vrlo stabilne sudske prakse po takvim pitanjima da će biti pravomoćna, dosuđeno mu je još 20.000 eura uz pripadajuće zatezne kamate, a to znači da će mu zajedno sa zateznim kamatama Addiko platiti još 30.000 eura.

U novoj presudi Trgovački sud utvrdio je sljedeće:

  1. Addiko mora vratiti još oko 20.000 eura te obračunati zatezne kamate od dana nezakonitih naplata pa sve do dana isplate preplaćenih iznosa.
  2. Nije bilo potrebno ispitivati svjedoke Addiko banke, jer je iz ugovora vidljivo da je ugovorena kamatna stopa kao neodrediva u članku 6. ugovora, pa nikakvo svjedočenje tu činjenicu ne može promijeniti.
  3. Obrtnik je već i prije tužio Addiko zbog istoga razloga radi utvrđenja ništetnosti članka 6. ugovora te radi naplate preplaćenih kamata za prethodno razdoblje nezakonitih naplata, i u tom postupku presuda je pravomoćna i naplaćena. Utvrđena je tom prvom presudom ništetnost promjene kamatne stope odlukom banke te je utvrđen i naplaćen iznos 68.000 eura plus zatezne kamate za obeštećenje (ukupno oko 120.000 eura).
  4. Uslijed ništetnosti članka 6. ugovora, primjenjuje se obračun kamata po formuli iz članka 3. ugovora gdje je ugovoreno da se kamatna stopa mijenja po formuli „3 + 3M Euribor“.
  5. Zastare potraživanja nema, jer je zastara potraživanja počela teći utvrđenjem ništetnosti po prvoj presudi dana 28. travnja 2021. pa u skladu s time obrtnik ima pravo dobiti u roku od 5 godina apsolutno sve preplaćene iznose prije 28. travnja 2021. te ima pravo i na sve ostale preplaćene iznose nakon 28. travnja 2021. za koje je tužba podnesena u roku od 5 godina nakon što su ti iznosi naplaćeni.

Izuzetno nas veseli da postoje osviješteni poslovni ljudi koji neće ostaviti svoj novac bankama, nego su tužili, ili će tužiti banke koje su sve do 2013. godine ugovarale ništetne ugovorne odredbe o promjenama kamatnih stopa odlukama banaka ili na temelju drugih jednostranih akata banaka.

Konkretni obrtnik, koji je podigao već dvije tužbe, koji je po prvoj presudi novac već dobio, a dobit će nedvojbeno i po drugoj presudi, morat će 2026. godine ponovo tužiti Addiko banku za razdoblje nezakonitih naplata kamata od 2021. do 2026. godine.